Четвер, 15 Серпня 2019 р.
Домівка » Головна » Договір-приєднання про спільну діяльність

Договір-приєднання про спільну діяльність

Договір-приєднання про спільну діяльність № ____

на виконання

ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ МЕДИЧНОЇ КОРУПЦІЇ.

м.Вінниця                                                                            «___»__________ 2016 р.
Сторони:
Сторона-1:
Вінницьке обласне громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Спеціальний підрозділ «Чумацький шлях» у особі керівника громадського формування Іващенко Володимира Миколайовича, діючого на основі Статуту та Договору про спільну діяльність № 001 від 20.07.2016 р. на виконання Програми допомоги жертвам медичної корупції, з одного боку, і

Сторона-2: громадянин (ка) України _______________________________________

_____________________________, який (ка) діє від власного імені, з другого боку -
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Сторони домовилися про організацію спільної діяльності в cфері громадської правозахисної діяльності направленої для досягнення наступних статутних і суспільних цілей в рамках реалізації «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» (далі – Програма) затвердженої рішенням Правління Вінницької ОГО «Народна Армія Спасіння Вінниччини» від 20.07.2016 р. (додаток 1 до Договору):

1.1.1. здійснення моніторингу у комунальних і державних закладах охорони здоров'я Вінницької області на предмет дотримання виконання ст.49 Конституції України та чинного законодавства України в сфері охорони здоров'я населення;
1.1.2. здійснення заходів по захисту і відновленню прав пацієнтів і медичних працівників у комунальних і державних закладах охорони здоров'я Вінницької області;

1.1.3. здійснення заходів по інформуванню жителів Вінницької області щодо стану справ у медичній галузі Вінниччини, законодавчого забезпечення захисту прав і свобод громадян на безоплатну медичну допомогу, реформування галузі;

1.1.4. здійснення заходів по виявленню і припиненню корупційних проявів;

1.1.5. здійснення заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди пацієнтам, в тому числі через надання консультацій і судовий захист прав пацієнта по відшкодуванню матеріальної (витрати на лікування) і моральної шкоди.

1.2.Сторони можуть надавати один одному будь-яку фінансову, технологічну, організаційну і інформаційну допомогу.

2. Взаємні зобов'язання сторін.

2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. обмінюватися інформацією, що являється в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;
2.1.2. у разі потреби здійснювати взаємне кредитування і фінансування на безвід-сотковій і безвідплатній основі на умовах, які обмовляються в окремих угодах;

2.2. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься відповідно до Індивідуальної Програми робіт в якій Сторони визначають лад, строки і умови проведення спільної діяльності, кінцевою метою якої є подання позову до суду для відшкоду-вання Стороні-2 завданої майнової і моральної шкоди внаслідок порушення її права на безоплатну медичну допомогу в комунальних і державних медзакладах.

3. Зобов'язання Сторони-1.

3.1. Сторона-1 за даним Договором зобов’язується:
3.1.1. після набрання чинності даного Договору невідкладно приступити до здійснення реалізації «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» відповідно до індивідуальної Програми робіт за даним Договором;
3.1.2. здійснювати юридичний супровід діяльності по Договору, в тому числі через залучення фахівців в галузі права для консультацій та підготовки і подання справ до суду;
3.1.3. здійснювати видатки і розрахунки відповідно до чинного законодавства для забезпечення виконання індивідуальної Програми робіт за даним Договором;

3.1.4. надавати фінансові звіти про порядок та терміни використання благодійних внесків внесених Стороною-2, а також виконання індивідуальної Програми робіт в інтересах Сторони-2 направлених на відновлення її порушених прав.

4. Зобов'язання Сторони-2.

4.1. Сторона-2 за даним Договором зобов’язується: 
4.1.1. після підписання цього Договору невідкладно приступити до здійснення
реалізації «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» відповідно до індивідуальної Програми робіт за даним Договором;
4.1.2. внести на рахунок Програми вступний внесок, оплачувати поточні видатки Стороні-1 за виконання заходів індивідуальної Програми робіт Сторони-2 (після- платою за  виконані роботи при отриманні поштової кореспонденції).

4.1.3. здійснювати заходи по популяризації цілей і завдань даного Договору, «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» з метою залучення до їх виконання додаткових людських та матеріально-фінансових ресурсів, а також збільшення кількості учасників Програми шляхом укладення договорів-приєднання про спільну діяльність по Програмі.

5.Ведення спільної діяльності.

5.1. Керівництво спільною діяльністю за даним Договором, а також ведення спільних справ по реалізації «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» доручається Стороні-1.
5.2. Сторона-1 являється повноважним представником Сторони-2, і діє від імені Сторін по питаннях направлених на забезпечення виконання даного Договору про спільну діяльність і реалізацію «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» та виконання індивідуальної Програми робіт Сторони-2.

6. Внески Сторін.

6.1. Даний Договір про спільну діяльність є договором некомерційним і не перед-бачає отримання прибутку, а отже внески Сторін можуть бути внесені виключно у вигляді вступних, членських та благодійних внесків на безповоротній основі.

6.2. Для приєднання до «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» Сторона-2 вносить вступний внесок в розмірі 240 грн. на рахунок Сторони-1: Отримувач: ВОГФЗОГПДК СП ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, код ЄДРПОУ – 39588102, Вінницька філія ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 302689, рахунок 26000055321179, призначення платежу: «вступний внесок на Програму ДЖМК».

7. Відповідальність Сторін.

7.1. Сторони за невиконання та порушення умов даного Договору несуть юридич-ну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. Припинення Договору та вирішення спорів.

8.1. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі
невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань.

8.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки в порядку передбаченому чиним законнодавством України.
8.3. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються
відповідно до законодавства України в суді.
8.4. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даним Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом  10 днів із моменту отримання претензії.

9. Інші умови.

9.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
9.3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову силу. Договір вступає в законну силу після підписання його Сторонами та внесення до Реєстру договорів «Програми допомоги жертвам медичної корупції на 2016-2020 рр.» Стороною-1.
9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
цивільним законодавством України.
9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому: листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.6. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробіт-ництво лише до дотримання вимог, що визначені в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності і розвитку громадського сектору та захисту прав пацієнтів і медичного персоналу комунальних і державних медичних закладів.
9.7. Додатки до даного Договору являються його невід'ємною частиною.

10. Місцезнаходження і реквізити Сторін:

Сторона-1: Вінницьке обласне громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Спеціальний підрозділ «Чумацький шлях»   

ЄДРПОУ: 39588102

Рах.№ 26000055321179 в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 302689
Юридична адреса: 21050, Україна, м.Вінниця, вул..Театральна, буд.15.

Поштова адреса: 21050, Україна, м.Вінниця-50, а/с 8048
Телефон: +38-0682103500, e-mail: democratic_action@ukr.net

Сторона-2:  ___________________________________________________________

                                                 (прізвище, ім'я, по-батькові - повністю)

Ідентифікаційний номер____________________, паспорт серія____№___________,

коли і ким виданий: «___»___ _____р. _____________________________________

Поштова адреса: _______________________________________________________ Телефон:_______________, e-mail: ________________________________________

       

Сторона 1:                           ________________ Іващенко Володимир Миколайович

Сторона 2:                           _______________(______________________________)

                                                     (підпис)                (прізвище, ім'я, по-батькові)       
© 2012-2019 Вінницька обласна громадська організація «Народна Армія Спасіння Вінниччини» | Всі права захищені.