Середа, 04 Серпня 2021 р.
Домівка » Головна » ПРОГРАМА ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ МЕДИЧНОЇ КОРУПЦІЇ на 2016-2020 рр.

ПРОГРАМА ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ МЕДИЧНОЇ КОРУПЦІЇ на 2016-2020 рр.

Вінницька ОДА, Вінницька обласна рада, районні державні адміністрації та районні і міські ради у Вінницькій області, їх посадові і службові особи повинні проводити на Вінниччині державну політику в галузі охорони здоров’я від імені Держави. Тому вони повинні керуватися в своїй діяльності ст. 19 Конституції України, яка визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто держава виступає гарантом не лише належної реалізації передбачених Конституцією та законами прав і свобод людини й громадянина, а гарантом від свавілля, беззаконня, самоуправства, зловживання та вольових рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

У Вінницькій області відбувається тотальне порушення прав і свобод громадян на безоплатну медичну допомогу у комунальних і державних медичних закладах. Створена система поборів з пацієнтів, коли вони змушені оплачувати гарантоване Конституцією України «безкоштовне лікування» з власної кишені. Така злочинна практика призводить до відмови пацієнтів від необхідного лікування через відсутність коштів, наслідком чого є катастрофічне погіршення здоров'я людей, та передчасні смерті, про що, зокрема, свідчить сумна статистика домінування смертності над народжуваністю у Вінницькій області.

   Невідповідність політики місцевої влади на Вінниччині у сфері охорони здоров'я державній політиці, яка визначена чинними Конституцією і законодавством України носить ознаки антиконституційності, так як зокрема грубо порушено:

статтю 49 Конституції України, в якій визначено, що: «Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності», статтю 8 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», якою також визначено гарантії державного захисту права на охорону здоров'я пацієнтів, а саме: «Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров'я і забезпечує його захист. Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога; первинна медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я; третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я; паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної пол ітики у сфері охорони здоров'я. Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи. У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров'я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов'язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди. Судовий захист права на охорону здоров'я здійснюється у порядку, встановленому законодавством».

Практика Європейського суду з прав людини, який при розгляді справ щодо виконання зобов’язань держави - вважає посилання держави на відсутність коштів, як причину невиконання взятих на себе зобов’язань  -  безпідставними, оскільки реалізація особою права, що пов’язане з отриманням безкоштовної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена в залежність від бюджетних асигнувань. Оскільки таке право декларовано державою, то відповідно держава через створювані нею органи несе обов’язок щодо своєчасного і повного забезпечення права на безоплатну медичну допомогу в спосіб,  який нею ж визначений та закріплений в Законі – є останнім попередженням окремим чиновникам, які безсоромно впроваджують у свідомість суспільства тези про те, що «ст..49 Конституції України не забезпечена фінансово», а тому не може виконуватись – тому, що це є цинічним проявом їх бездіяльності по виконанню суспільного договору з народом, на підставі якого вони здійснюють владу від імені народу. Однак сьогодні, як очевидно, не в інтересах народу. Проте ці люди йшли у владу усвідомлюючи реальний стан у державі та брали на себе зобов’язання діяти в інтересах народу у суворій відповідності до чинних Конституції і Законів України, а також міжнародних договорів до яких  приєдналась Україна. Отже  нездатні повинні негайно замінюватись на спроможних, адже питання життя і смерті є такими питаннями, які не терплять зволікання.

 

Виходячи з вищевикладеного, та опираючись на факти тотального порушення у Вінницькій області прав громадян на безоплатну медичну допомогу у комунальних і державних медичних закладах – Вінницька ОГО «Народна Армія Спасіння Вінниччини» приймає до виконання дану Програму допомоги жертвам медичної корупції, а саме:

1.Здійснення моніторингу у комунальних і державних закладах охорони здоров'я Вінницької області на предмет дотримання виконання ст..49 Конституції України та чинного законодавства України в сфері охорони здоров'я населення.

2.Здійснення заходів по захисту і відновленню прав пацієнтів і медичних працівників у комунальних і державних закладах охорони здоров'я Вінницької області.

3.Здійснення заходів по інформуванню жителів Вінницької області щодо стану справ у медичній галузі Вінниччини, законодавчого забезпечення захисту прав і свобод громадян на безоплатну медичну допомогу, реформування галузі.

4.Здійснення заходів по виявленню і припиненню корупційних проявів.

5.Здійснення заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди пацієнтам, в тому числі через судовий захист.

6.Приєднання до даної Програми може бути колективним чи індивідуальним, та здійснюється на підставі підписання договорів про спільну діяльність.

Правління Вінницької ОГО «Народна Армія Спасіння Вінниччини», 20.07.2016 р. м.Вінниця
© 2012-2019 Вінницька обласна громадська організація «Народна Армія Спасіння Вінниччини» | Всі права захищені.