Неділя, 03 Грудня 2023 р.
Домівка » Захист конституційних прав » Заява про злочин щодо чорнобильців і дітей війни прокурору Ленінського району м.Вінниці 17.11.2011 р.

Заява про злочин щодо чорнобильців і дітей війни прокурору Ленінського району м.Вінниці 17.11.2011 р.

№ 04 від 17 листопада 2011 р.        Прокурору Ленінського району м.Вінниці

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН

начальника Управління Пенсійного фонду України
у Ленінському районі м. Вінниці
21000, м. Вінниця,  Хмельницьке шосе, 7, тел. (0432) 66-18-67, факс: (0432) 66-14-19

За численними скаргами пенсіонерів, а саме інвалідів-ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які мають статус «дитина війни» та право на пенсії, доплати до пенсії відповідно до чинного законодавства – нам стало відомо, що начальником Управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Вінниці  з липня місяця 2011 р. по даний час вчиняється злочин, а саме узурпація влади представником виконавчої влади, яка в порушення положень статті  124 Конституції України, котра визначає, що  «Правосуддя  в  Україні  здійснюється   виключно судами.  Делегування  функцій  судів,  а  також  привласнення  цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.  Судові  рішення   ухвалюються  судами  іменем  України  і   є обов'язковими до виконання на всій території України» - привласнила собі повноваження суду, а також відмовляється виконувати чинні рішення суду, про що свідчить те, що тисячам громадян Ленінського району м.Вінниці, які відповідно до постанов судів мають право отримувати основні та додаткові пенсії відповідно до ст.ст.50, 54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», доплати до пенсій  відповідно до ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» - такі виплати за чинними рішеннями судів незаконно припинені з 22.07.2011 р. Управлінням Пенсійного фонду України у Ленінському районі м.Вінниці шляхом прийняття відповідних розпоряджень управлінням ПФУ про встановлення та перерахунок розмірів пенсій не на рівні встановленому судами відповідно до ст.ст.50, 54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни», а відповідно до розмірів встановлених Постановою КМУ «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» від 06.07.2011 р. за № 745, тобто та підставі підзаконного акту
КМУ, який має меншу юридичну силу ніж Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про соціальний захист дітей війни», що незаконно, тому що положення ч.4 ст.4 Цивільного кодексу України визначає, що актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України, однак, якщо постанова    Кабінету   Міністрів   України   суперечить положенням  Цивільного Кодексу України  або  іншому   закону - застосовуються відповідні положення Цивільного Кодексу України або іншого закону.

Фактично вищевказана протиправна діяльність, яка здійснена начальником Управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Вінниці призвела до незаконного позбавлення тисяч громадян права власності на належні їм по закону пенсійні виплати, що є грубим порушенням  статті  41 Конституції України, яка гарантує, що  кожен  має  право  володіти,  користуватися    і  розпоряджатися    своєю    власністю…право приватної власності набувається в порядку,  визначеному законом…ніхто  не  може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Вказана незаконна діяльність прямо суперечить та порушує наступні положення Конституції та чинного законодавства України, а саме: 
Відповідно до положень ст.1 Конституції України Україна  є  суверенна  і незалежна,  демократична, соціальна, правова держава.
Відповідно до ст. 21, 22 Конституції України усі люди є вільні і  рівні  у  своїй  гідності  та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права і свободи людини і  громадянина,  закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не  можуть  бути скасовані. При прийнятті нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав  і свобод.
Відповідно до ст. 3 Конституції України  людина,  її  життя  і здоров'я,  честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  зміст  і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним обов'язком держави.
Відповідно до ст. 8, 9 Конституції України в Україні визнається  і  діє  принцип  верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Чинні міжнародні договори, згода на  обов'язковість яких надана Верховною  Радою  України,  є  частиною  національного законодавства України.
Відповідно до ст. 28 Конвенції про права інвалідів Організації Об'єднаних Націй, яка ратифікована Україною, держави-учасниці визнають право інвалідів на достатній життєвий рівень для них самих та їх сімей…й уживають належних заходів для забезпечення та реалізації цього права, зокрема через забезпечення інвалідам доступу до пенсійної допомоги та програм.
Відповідно до ст.ст. 12-13 Конвенції про права інвалідів Організації Об'єднаних Націй, яка ратифікована Україною, державами-учасницями підтверджено, що кожна людина з інвалідністю, де б вона не знаходилась, має право на рівний правовий захист, що держави-учасниці вживають належних заходів, щоб надати людям з інвалідністю доступ до підтримки, яку вони можуть потребувати для реалізації ними своєї правоздатності, в тому числі і на рівний з іншими ефективний доступ до правосуддя.
Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і  громадянина  захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді  рішень,  дій чи  бездіяльності  органів  державної  влади їх посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими  законом  засобами захищати  свої  права  і  свободи  від  порушень  і   протиправних посягань.
Відповідно до ст. 56 Конституції України кожен  має  право  на  відшкодування  за  рахунок держави  чи  органів  місцевого  самоврядування  матеріальної   та моральної  шкоди,  завданої  незаконними  рішеннями,   діями    чи  бездіяльністю  органів  державної   влади,    органів    місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні  ними своїх повноважень.
Відповідно до ст. 5, 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади  здійснюють свої   повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією  межах  і відповідно до законів України. Ніхто не може узурпувати державну владу.
Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що  не передбачено  законодавством, а органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України. 
Відповідно до ст. 60 Конституції України ніхто не  зобов'язаний  виконувати  явно  злочинні розпорядження чи накази. За віддання і  виконання  явно  злочинного  розпорядження  чи наказу настає юридична відповідальність.

Виходячи з вищевикладеного вимагаємо провести розслідування та порушити кримінальну справу щодо начальника Управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Вінниці за віддання і виконання явно злочинних розпоряджень і наказів, що призвело до масового невиконання рішень судів та порушення охоронюваних Конституцією і чинним законодавством прав і свобод громадян, прийняти міри для відшкодування завданої громадянам шкоди.

З повагою

Директор департаменту охорони здоров'я,
соціальної політики та запобігання корупції                                           Чумак С.В.

Переглянути документ у форматі PDF© 2012-2019 Вінницька обласна громадська організація «Народна Армія Спасіння Вінниччини» | Всі права захищені.